real estate menu left
real estate menu right

นายนิยม  รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานการเงินและแผนงาน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณต้องการให้จัดงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ฟ้า-ขาว นาหว้า:ปทุมราช ในช่วงใด
 
นักศึกษาวิชาทหาร


ปฏิทินการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2554 PDF พิมพ์ อีเมล

ระเบียบการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ประจำปีการศึกษา 2554

โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

 

1. การรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-3 (ชาย.หญิง)

1.1 วันที่ 27 พ.ค. 54 รายงานตัว นศท. ที่ ร.ร.พนาศึกษา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

1.2 หลักฐานการรายงานตัว ได้แก่

1.2.1 ใบรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (ร.ด.2) รับจากครูประจำสถานศึกษา

1.2.2 ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร ถ้ามีการโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร

1.2.3 หากเป็นนักศึกษาวิชาทหารที่ขอโอนย้ายระหว่างสถานศึกษาวิชาทหาร ในส่วนกลางกับสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนภูมิภาค หรือโอนย้ายระหว่างภูมิภาค ต้องมีแบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเ้ข้ารับการฝึกวิชาทหาร (ร.ด.2) และใบสมัคร (แบบพิมพ์ ทบ.349-001) ติดรูปถ่าย 3x4 ซม. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารหน้าตรง ไม่สวมหมวก 1 รูป

1.3 เงินบำรุงส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร จำนวน 650 บาท

 

2. กำหนดการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1(ชาย.หญิง)

1.1 วันที่ 7 มิ.ย. 54 รับสมัคร นศท. ที่ ร.ร.พนาศึกษา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

1.2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามที่กำหนด ดังนี้

1.2.1 ทดสอบลุกนั่งซิทอัพ ชาย 34 ครั้ง ภายใน 2 นาที  / หญิง  25 ครั้ง ภายใน 2 นาที

1.2.2 ทดสอบดันพื้น ชาย 22 ครั้ง ภายใน 2 นาที         / หญิง  15 ครั้ง ภายใน 2 นาที

1.2.3 ทดสอบ วิ่ง ชาย 800 เมตร ภายใน 3.15 นาที    / หญิง 800 เมตร ไมเกิน 4 นาที

1.3 หลักฐานการรับมอบตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (กรณีทดสอบสมรรถภาพร่างกายผ่านแล้ว)

1.3.1 ใบสมัคร (ทบ.349-001)(ร.ด.1) รับจากครูประจำสถานศึกษา

1.3.2 รูปถ่าย 3 x 4 ซม. สี หรือ ขาวดำ แต่งเครื่องแบบนักเรียน หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 1 รูป

1.3.3 หลักฐานแสดงผลการศึกษา ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า

1.3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

1.3.5 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

1.3.6 ช่องคำรับรองสถานศึกษาในใบสมัคร (ร.ด.1) ต้องให้หัวหน้าสถานศึกษา หรือ ผู้รับมอบอำนาจ เป็นผู้ลงนาม

1.3.7 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องลงนามยินยอมในใบสมัครด้วยตนเอง

1.3.8 ใบรับรองแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วันก่อนวันรับสมัคร

1.3.9 เงินบำรุงส่งเสริมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 650 บาท

3. กำหนดการฝึกภาคสนาม ศูนย์ฝึกย่อยปีการศึกษา 2554

ห้วงการฝึก วันที่ 23 ต.ค. - 16 พ.ย. 54 กำหนดการฝึกที่ ศูนย์ฝึกที่ 4 ศูนย์ฝึกย่อย ร.ร.อำนาจเจริญ (1,211) ภาคบ่าย รายละเอียดการฝึก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 22

 

 


ลิงค์ภายใน

gradereg.patum.ac.thdlit.patum.ac.thsmss.patum.ac.thsh8

เว็บสื่อการสอนครู

jetpatum

NaNa-Bio

NaNa-Bio

ลิงค์ภายนอก


โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ
Email prschool@hotmail.co.th โทรศัพท์ 045465229