real estate menu left
real estate menu right

นายนิยม  รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานการเงินและแผนงาน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณต้องการให้จัดงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ฟ้า-ขาว นาหว้า:ปทุมราช ในช่วงใด
 
พระราชกฏษฏีกา


พระราชกฏษฏีกา PDF พิมพ์ อีเมล

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
- พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543

ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549
- พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ออกตามความในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการศึกษา
- พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ.2538
- พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะกิจ (ฉบับที่ 386) พ.ศ.2544
- พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547
- พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 422) พ.ศ.2547
- พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 427) พ.ศ.2548
- พระราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ.2548

ออกตาม ความในกฎหมายอื่น ๆ
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2543
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547
- พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547
- พระราช กฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
- พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2549

  อ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
 


ลิงค์ภายใน

gradereg.patum.ac.thdlit.patum.ac.thsmss.patum.ac.thsh8

เว็บสื่อการสอนครู

jetpatum

NaNa-Bio

NaNa-Bio

ลิงค์ภายนอก


โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ
Email prschool@hotmail.co.th โทรศัพท์ 045465229