real estate menu left
real estate menu right

นายนิยม  รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานการเงินและแผนงาน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณต้องการให้จัดงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ฟ้า-ขาว นาหว้า:ปทุมราช ในช่วงใด
 
ระเบียบ


ระเบียบ PDF พิมพ์ อีเมล

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัว นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2545
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2547
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2550
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ.2551

ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่ง ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่บุคคลอื่น พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการคุรุสภากรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และอนุกรรมการ พ.ศ 2548ุ
- ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยกองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา2549

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการรับความช่วยเหลือและการทำนิติกรรม เกี่ยวกับทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547
- ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนคณาจารย์ประจำ ผู้ช่วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และ นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547
- ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานประจำปี ประเภทต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547
- ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอุดมศีกษา พ.ศ. 2547
- ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นแล้วของข้อความโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547
- ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการแต่งตั้งคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547
- ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากการบริจาคและการบันทึกบัญชีตาม แผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

ระเบียบกระทรวงการคลัง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.2546

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
- ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
- ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
- ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

ออกตามความในกฎหมายโรงเรียนเอกชน
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยค่าธรรมเนียบการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2549
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนเบิกค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนในโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2549

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ เงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549

  อ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
 


ลิงค์ภายใน

gradereg.patum.ac.thdlit.patum.ac.thsmss.patum.ac.thsh8

เว็บสื่อการสอนครู

jetpatum

NaNa-Bio

NaNa-Bio

ลิงค์ภายนอก


โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ
Email prschool@hotmail.co.th โทรศัพท์ 045465229