real estate menu left
real estate menu right

นายนิยม  รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานการเงินและแผนงาน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณต้องการให้จัดงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ฟ้า-ขาว นาหว้า:ปทุมราช ในช่วงใด
 
ข้อบังคับ


ข้อบังคับ PDF พิมพ์ อีเมล

ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ.2546
- ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการคุรุสภา พ.ศ.2546
- ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ.2547
- ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยวิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2547
- ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
- ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
- ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2549
- ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการอุธรณ์ ค่าวินิจฉัยการพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2549

ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2546

- ข้อ บังคับสำนักบริหารงานวิทยาชุมชนว่าด้วยเข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกาย เครื่องแบบผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

  อ้างอิงแหล่งข้อมูลจาก : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
 


ลิงค์ภายใน

gradereg.patum.ac.thdlit.patum.ac.thsmss.patum.ac.thsh8

เว็บสื่อการสอนครู

jetpatum

NaNa-Bio

NaNa-Bio

ลิงค์ภายนอก


โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ
Email prschool@hotmail.co.th โทรศัพท์ 045465229